Belangrijke documenten

Examineren

Examenreglement
(geldend vanaf 1 januari 2023)

Certificatieschema Aspirant-Hulpmonteur, Hulpmonteur, Monteur en 1e Monteur

Certificatieschema Monteur
(geldend vanaf 1 januari 2021, tekstuele revisie mei 2023 verwerkt)

Certificatieschema 1e Monteur
(geldend vanaf 1 januari 2021, tekstuele revisie mei 2023 verwerkt)

Entreecriteria en verklaring voor het examen Steigerinspecteur

Begrippenlijst steigertermen in diverse talen

Alle rechten voorbehouden. Niets van de documenten van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Veilig Werken op Hoogte.
Menu