Belangrijke documenten

Opleiden

Het nieuwe examen Steigerinspecteur wordt gebaseerd op de eind- en toetstermen 40 t/m 48 van Voorman en medio 2024 beschikbaar gesteld.

Steigertermen in diverse talen

Belangrijke documenten

Examineren

Geldend vanaf 1 januari 2024.

Geldend vanaf 1 januari 2024.

Geldend vanaf 1 januari 2024.

Steigertermen in diverse talen

Alle rechten voorbehouden. Niets van de documenten van deze site mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand, of openbaar worden gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen, of op enige andere manier, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de Stichting Veilig Werken op Hoogte.
Menu